اطلاعیه درس حفاظت در برابر پرتو

امتحان میان ترم درس حفاظت در برابر پرتوها از ۲ فصل زیر می باشد: 

 

۱- فلسفه حفاظت در برابر اشعه 

 

۲- فیزیک پرتو های یون ساز