اطلاعیه

نمرات درسهای ذیل در سایت دانشگاه نهایی شد. 

 

۱- استاتیک و مقاومت مصالح 

۲- تجزیه و تحلیل حوادث 

۳- اصول بهداشت محیط کار 

۴- ایمنی برق 

۵- حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز 

۶- روشهای تولید 

۷- ریاضی (۲)