اطلاعیه

نمرات دروس زیر پس از بررسی مجدد رسیدگی به اعتراضات و همچنین اعمال نمودار در سایت دانشگاه وارد شده است. 

 

- ریاضی ۲ 

- اصول بهداشت 

- حفاظت در برابر پرتو 

- بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث