منابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته صنایع گرایش ایمنی

مواد آزمون

جزوه/کتاب

استاد

دانشگاه

 

مدیریت ایمنی

چکیده ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

دکتر حبیبی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده اصول ایمنی در صنعت و خدمات

دکتر ارقامی

دانشگاه زنجان

جزوه ایمنی صنعتی

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده ایمنی درصنعت

دکتر رجبی

 

آیین نامه حفاظت وبهداشت کار

 

 

 

مهندسی ایمنی

چکیده ایمنی برق

مهندس مجیری

وزارت نیرو

جزوه ایمنی در صنعت

دکتر عدل

دانشگاه تهران

چکیده  PPE

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده مهندسی حریق

مهندس گلمحمدی

دانشگاه همدان

چکیده مهندسی ایمنی

دکتر محمد فام

دانشگاه همدان

چکیده «Safety and Health for engineering»

Brauer. R. L

دانشگاه یزد

 

بهداشت محیط کار

چکیده کلیات بهداشت حرفه ای

دکتر چوبینه

دانشگاه شیراز

چکیده اصول بهداشت محیط

مهندس امیر بیگی

 

چکیده بهداشت کار

مهندس حلم سرشت

 

جزوه اصول بهداشت محیط

دکتر اکبرزاده

دانشکده  HSE  شهید بهشتی

چکیده آلاینده های محیط کار

دکتر چوبینه

دانشگاه شیراز

 

 

زبان انگلیسی تخصصی

English for the students of industrial engineering

Book IV

Industrial safety

به انضمام ترجمه کامل وتفکیک شده به صورت درس به درس

دکتر میر طباطبایی

 

دکتر فلاحی مقیمی

 

 

دانشگاه تهران