فصول منتخب جهت امتحان پایان ترم درس حفاظت در برابر پرتو

۱- فصل (۳)    برخورد پرتوها با مواد 

 

۲- فصل (۴)   کمیت ها و یکاها در حفاظت در برابر اشعه 

 

۳- فصل (۵)    آشکار سازی پرتو ها 

 

۴- فصل (۶)    دزیمتری فردی