اطلاعیه کلاس جبرانی درس ریاضی (۲)

کلاس جبرانی درس ریاضی (۲)    مورخ ۵/۲/۹۰   ساعت   ۱۹-۱۷  برگزار می گردد.