اطلاعات مربوط به درس بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

 

تعداد واحد: ۲

 

نوع واحد :  نظری 

 

پیش نیاز : گذراندن ۵۰ واحد درسی

 

سرفصل دروس: 

 

۱- مطالعه عملیات و خطر


۲- تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر


۳- تجزیه و تحلیل خطرات عملیات و پشتیبانی


۴- تجزیه و تحلیل درخت خطا


۵- حالات شکست و تجزه تحلیل اثرات آن


...


 

مرجع : 

 


مهندسی ایمنی    دکتر ایرج محمد فام      ISBN: 964-6792-23-5    و جزوه استاد در طول ترم تحصیلی

 

نحوه ارزشیابی: 

 

میان ترم : ۸ نمره 

 

پایان ترم :   ۱۲ نمره 

 

 

نحوه تماس با استاد: 

 

E.Mail : Soofastaei@entc.org.ir 

 

 

Web: www.naghshejahan.blogsky.com