اطلاعات مربوط به درس حفاظت در برابر پرتوها

 

تعداد واحد: ۲ 

 

نوع واحد :  نظری 

 

پیش نیاز : مهندسی ایمنی

 

سرفصل دروس: 

  

1- فلسفه و تاریخچه حفاظت در برابر پرتوها 

 

2- منابع وفیزیک تولید پرتوها 

 

3- برخورد پرتوها با ماده 

 

4- واحدها و دزیمتری پرتوها 

 

5- اثرات بیولوژیک پرتوها 

 

6- روشهای حفاظت 

 

7- کاربرد پرتوها در صنایع 

 

8- معیارها و استانداردهای حفاظت در برابر پرتوها 

 

9- کنترل تولید پرتو و کاربرد آنها

 

 

مرجع :  

 

 

حفاظت در برابر اشعه (ویژه آموزش دوره های مقدماتی) 

نویسندگان :‌مهدی غیاثی نژاد      و     مهران کاتوزی 

 

چاپ : اکسیر 

چاپ سوم : اسفند ۱۳۸۳                  شابک : ۳-۲۸۵۷-۰۶-۹۶۴ 

   

 

نحوه ارزشیابی: 

 

میان ترم : ۸ نمره 

  

 

پایان ترم :   ۱۲ نمره 

 

 

نحوه تماس با استاد: 

 

E.Mail : Soofastaei@entc.org.ir 

 

 

Web: www.naghshejahan.blogsky.com