اطلاعات مربوط به درس ریاضی ۲

تعداد واحد: ۴

 

نوع واحد :  نظری 

 

پیش نیاز : ریاضی ۱

 

سرفصل دروس: 

 

۱- معادلات پارامتری

 

۲- مختصات فضایی

 

۳- بردار در فضا

 

۴- ضرب عددی

 

۵- دستگاه معادلات خطی سه مجهولی

 

۶- ضرب برداری

 

۷- معادلات خط و صفحه رویه درجه ۲

 

۸- تابع برداری و مشتق آن

 

۹- دیفرانسیل کامل

  

۱۰- انتگرالهای دوگانه و سه گانه 

 

۱۱- دیورژانس 

 

۱۲- لاپلاسین 

 

۱۳- ...

 

مرجع :  

 

 

CALCULUS with analytic geometry  Richard A.Silverman Volume 2 & 3

 

 

نحوه ارزشیابی: 

 

میان ترم : ۸ نمره 

 

 

پایان ترم :   ۱۲نمره 

 

 

نحوه تماس با استاد: 

 

E.Mail : Soofastaei@entc.org.ir 

 

 

Web: www.naghshejahan.blogsky.com