تکیلف شماره ۲ گروه (الف) درس نقشه کشی صنعتی

- دایره O به شعاع 3 سانتیمتر مفروض است. آن را به 16 قسمت مساوی تقسیم کنید.