تکیلف شماره 1 گروه (الف) درس نقشه کشی صنعتی

- مدادهای نوع H چه مدادهایی اند و در چه مواردی به کار می روند؟