نمونه سوالات میان ترم درس ریاضی (2)

مفهوم بردار : اعمال بر بردارها 

18و 26و 33و 39و 48 

 

حاصلضرب نقطه ای

15 و 16 و 17 و 26 و 27 و 28  

 

حاصلضرب خارجی 

6و 8و 9و 12و 43و  45 

 

خطوط و صفحات در فضا 

25و 27و 29و 30و 39

 

فصل سیزدهم

 

3.13 

21و 22 و 24 و 28 و 29 و 31 و 33 و 36  

  

 4.13 

20 و 22 و 24