اطلاعیه درس اصول بهداشت

آزمون میان ترم در اصول بهداشت تا انتهای مبحث بیماریهای محیط کار خواهد بود.