اطلاعیه

در پی درخواستهای متعدد و به منظور مساعدت با دانشجویان ۴۰ نمونه سوالات حل شده درس استاتیک و مقاومت مصالح تهیه شده و از طریق واحد انتشارات دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.