تاریخ و ساعت امتحانات میان ترم

 

۱- ریاضی (۲)                                   شنبه            ۱۰/۰۲/۱۳۹۰            ساعت    ۸:۰۰ 

 

۲- اصول بهداشت محیط کار                 شنبه            ۱۰/۰۲/۱۳۹۰            ساعت   ۱۷:۰۰  

 

۳- حفاظت در برابر پرتو های یونساز      یک شنبه       ۱۱/۰۲/۱۳۹۰            ساعت   ۱۵:۰۰  

 

۴- بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث        دوشنبه          ۱۲/۰۲/۱۳۹۰           ساعت   ۱۵:۰۰ 

 

۵- ایمنی برق                                   یک شنبه       ۱۸/۰۲/۱۳۹۰            ساعت  ۱۲:۳۰ 

 

۶- استاتیک و مقاومت مصالح               دوشنبه         ۱۹/۰۲/۱۳۸۹            ساعت  ۱۰:۰۰ 

 

۷- روشهای تولید                               دوشنبه         ۱۹/۰۲/۱۳۸۹            ساعت  ۱۳:۰۰