اعلام اسامی گروههای پژوهشی (اصول بهداشت محیط کار)


گروه A : سعید صالحپور ، محمد یادگاری        (اصول نگه داری مواد غذایی در کارخانه) 

 

گروه B : حامد اسماعیلی، علی کریمی، نازنین زارعی و نغمه ربانی         (طرز دفع صحیح و بهداشتی زباله صنعتی) 

 

گروه C: آمنه عرب نژاد و فرزانه میرلوحی       (طرز تصفیه فاضلاب و استفاده بعد از آن) 

 

گروه D :  آرزو اکبری       (کنترل بیماری های واگیردار محیط کار) 

 

گروه E: فاطمه احمدی و آرزو آسترکی     (طرز دفع صحیح و بهداشتی زباله صنعتی) 

 

گروه F:  زینب شریفی ، طاهره شکور ، سمیرا علیخانی و مرجان خالقی زاده   (کنترل آلوده کننده های هوای محیط کار) 

 

گروه G: علی استاد حسینی، مهدی محمدی، علی محمدی، سینا آقا لطفی و سجایار احمدی   (دفع زباله های هسته ای در خورشید) 

 

گروه H: پوریا پاکزاد و احسان عموچی   ( طرز تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد آن) 

 

گروه I:  مریم مباشری   ( بهداشت فردی کارکنان) 

 

گروه J:  مژگان عبدالهی ، عاطفه رحمانی و صدیقه کریمی   ( حشرات و جانوران در محیط کار) 

 

گروه K: نجمه عبداللهی    (طرز دفع صحیح و بهداشتی زباله صنعتی)