اطلاعیه

 

به اطلاع کلیه دانشجویان درس نقشه کشی صنعتی می رساند . مطابق با نمودار گوس به هر دانشجو ضریبی از نمره خودش افزوده می شود که این ضریب پس از بهینه سازی برای این ترم ۰.۱۵ است . به این معنی که اگر کسی بر فرض نمره ۱۲ آورده باشد نمودار ۱.۸ نمره به آن اضافه میکند.