اطلاعیه

نتیجه بررسی اعتراضات دانشجویان درس نقشه کشی صنعتی در تاریخ ۱/۱۱/۸۹ اعلام خواهد شد.