اطلاعات مربوط به درس استاتیک و مقاومت مصالح

 

تعداد واحد: ۲ 

 

نوع واحد :  نظری 

 

پیش نیاز : ریاضی و فیزیک عمومی 

 

سرفصل دروس: 

 

۱- مقدمه و مفاهیم عمومی نیروها و واحدها 

 

۲- بردارها  

 

۳- تعادل اجسام و  دیاگرام آزاد جسم 

 

۴- گشتاور  

 

۵- مرکز سطح و مرکز ثقل اجسام 

 

۶- نیروهای وارد بر میله ها و تکیه گاهها 

 

۷- تیرهای مشبک 

 

۸- روش حل مفصل ها 

 

۹- اصطکاک 

  

۱۰- ... 

 

مرجع :  

 

 

 

STATICS  . J.L.Meriam    L.G.Kraige  (Fifth Edition)

 

 

نحوه ارزشیابی: 

 

میان ترم : ۸ نمره 

 

پایان ترم :   ۱۲ نمره 

 

 

نحوه تماس با استاد: 

 

E.Mail : Soofastaei@entc.org.ir 

 

 

Web: www.naghshejahan.blogsky.com