تمرین کلاسی

برای کسب ۱ نمره اضافی در درس نقشه کشی صنعتی پاسخ سوال مطرح شده در کلاس را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ به این آدرس Email کنید. 

 

soofastaei@entc.org.ir