پاسخ تکالیف شماره ۶و ۷ درس نقشه کشی صنعتی

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۶ گروه الف اینجا کلیک کنید. 

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۶ گروه ب اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۶ گروه ج اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۷ گروه الف اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۷ گروه ب اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۷ گروه ج اینجا کلیک کنید