اطلاعیه

کلیه دانشجویان درس نقشه کشی صنعتی موظف به انجام تکلیف سری ششم و تحویل در تاریخ  ۸/۹/۱۳۸۹ می باشند.