اطلاعیه مهم درخصوص ساعات برگزاری میان ترم دروس

درس نقشه کشی صنعتی برای کلیه گروهها : دوشنبه  01/09/1389  ساعت  13:30

 

درس روشهای تولید : دوشنبه 01/09/1389  ساعت  15:00