پاسخ تکالیف شماره ۴و ۵ درس نقشه کشی صنعتی

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۴ گروه الف اینجا کلیک کنید. 

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۴ گروه ب اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۴ گروه ج اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۵ گروه الف اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۵ گروه ب اینجا کلیک کنید.  

 

برای دریافت پاسخ تکلیف شماره ۵گروه ج اینجا کلیک کنید.