پاسخ تکالیف شماره ۱ درس نقشه کشی صنعتی (کلیه گروهها)

گروه الف : 

 

مدادهای ردیف 4H تا 9H مغز سخت دارند و برای رسم خطوط نازک مثل محورها و رابطها استفاده می شوند زیرا نوک این دسته از مدادها به علت سختی دیرتر ساییده می شوند و در نتیجه اندازه نوک آنها دیرتر تغییر می کند. مدادهای ردیف 3H تا B نرمتر می شوند و خطوط را پر رنگ و سیاه رسم می کنند. بنابراین برای رسم خطوط اصلی ضخیم ، خط چینها، سهم اندازه و عددد اندازه مناسبند.

 

 

گروه ب : 

 

مدادهای ردیف 2B تا 7B نرم تر ، ضخیمتر و چرب تر می شوند. این دسته از مدادها برای طراحی مقدماتی ، طراحی هنری و نقشه های معماری استفاده می شوند. 

 

 

گروه ج : 

 

کاغذ پوستی برای طراحی مقدماتی ، کپی از طرح های دیگر و جز آن استفاده می شود.