تاریخ و ساعات آزمون های درس نقشه کشی صنعتی

 

 

کوئیز شماره (1) :      دوشنبه   17/08/1389       ساعت: 15:00      2 نمره 

 

 

میان ترم :                دوشنبه   01/09/1389       ساعت: 13:30      5 نمره 

 

 

کوئیز شماره (2) :      دوشنبه   15/09/1389       ساعت: 15:00      2 نمره