تاریخ و ساعات ارائه درس روشهای تولید

 

 

جلسه اول :     دوشنبه  19/07/1389    ساعت 17 الی 19

 

جلسه دوم:     دوشنبه  03/08/1389    ساعت 17 الی 19 

 

جلسه سوم:   دوشنبه  17/08/1389    ساعت 17 الی 19 

 

جلسه چهارم:  دوشنبه  01/09/1389   ساعت 17 الی 19 

 

جلسه پنجم:  دوشنبه  15/09/1389    ساعت 17 الی 19