تکیلف شماره ۳ گروه (الف) درس نقشه کشی صنعتی

- ضخامت خط پر و نازک چه کسری از ضخامت خط پر و ضخیم است؟ ضخامت خط چین چطور؟