تکیلف شماره ۲ گروه (ج) درس نقشه کشی صنعتی

- دایره O به شعاع 6 سانتیمتر مفروض است. آن را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنید.