تکیلف شماره 1 گروه (ب) درس نقشه کشی صنعتی

- مدادهای نوع B چه مدادهایی اند و در چه مواردی به کار می روند؟