تکیلف شماره ۳ گروه (ب) درس نقشه کشی صنعتی

- خط پر و نازک شکسته چه ضخامتی دارد و برای نمایش چه نوع تصاویری به کار می رود؟