اطلاعات مربوط به درس نقشه کشی صنعتی

نام درس : نقشه کشی صنعتی ۱

 

تعداد واحد: ۲ 

 

نوع واحد: نظری - عملی

 

پیش نیاز :

 

ساعات ارائه درس: ۳۴ ساعت 

 

نام استاد : علی سوفسطایی 

 

سرفصل دروس :  

 

۱- ابزار و لوازم گرافیک مهندسی 

۲- ترسیمات هندسی 

۳-استانداردهای گرافیک مهندسی 

۴- انواع تصویر 

۵- ارتباط بین تصاویر 

۶- تجسم : آنالیز احجام آنالیز سطوح 

۷- تصویر مجسم یا سه بعدی 

۸- برش 

۹- پیچ 

۱۰- گرافیک محاسباتی

 

مرجع : 

 

 

نحوه ارزشیابی: 

 

میان ترم : 5 نمره 

 

کوییز اول : 2 نمره   

 

کوییز دوم : 2 نمره

 

تکالیف : 3 نمره

 

پایان ترم :   8 نمره 

 

 

نحوه تماس با استاد: 

 

E.Mail : Soofastaei@entc.org.ir 

 

 

Web: www.naghshejahan.blogsky.com