اطلاعات مربوط به درس روشهای تولید

نام درس : روشهای تولید 

 

تعداد واحد: ۲ 

 

نوع واحد: نظری 

 

پیش نیاز : مهندسی ایمنی 

 

ساعات ارائه درس: ۳۴ ساعت 

 

نام استاد : علی سوفسطایی 

 

سرفصل دروس :  

 

۱- فرآیندهای کاهش جرم مکانیکی 

۲-  فرآیندهای کاهش جرم حرارتی 

۳-  فرآیندهای کاهش جرم شیمیایی 

۴- حجم سازی 

۵- تغییر شکل فلزات 

۶- اتصال دادن حرارتی 

۷- اتصال شیمیایی قطعات 

۸- تابکاری 

۹- سخت کاری 

۱۰- آماده سازی سطوح قطعات 

۱۱- ... 

 

مرجع : 

 

Manufacturing Processes Refrence Guid

R.H.Todd, D.K.Allen 

ISBN 964-7089-80-5 

 

نحوه ارزشیابی: 

 

میان ترم : 8 نمره 

 

کوییز : 2 نمره 

 

پایان ترم :   10 نمره 

 

 

نحوه تماس با استاد: 

 

E.Mail : Soofastaei@entc.org.ir 

 

 

Web: www.naghshejahan.blogsky.com